Privacybeleid

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor onze website. De bescherming van uw persoonsgegevens ligt ons na aan het hart.

Derhalve willen wij u hier informeren over de gegevensbescherming binnen onze onderneming. Uiteraard houden wij ons aan de wettelijke bepalingen van de wetten op de gegevensbescherming EU-AVG en de Duitse federale wet op gegevensbescherming, van de Duitse telemediawet (TMG) en van andere bepalingen inzake gegevensbescherming.

1. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
De volgende informatie inzake gegevensbescherming geldt voor de gegevensverwerking door:

Verantwoordelijke:      
REA JET Benelux nv
De Pinckart 46d
5674 CC Nuenen
Nederland

Bij vragen inzake de gegevensbescherming kunt u contact opnemen met: info(at)rea-jet.nl

2. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
U kunt onze websites in principe bezoeken zonder ons mede te delen wie u bent. Wij komen alleen technische gegevens te weten zoals de naam van uw internet-service-provider, de website waar u vandaan komt en de websites die u bij ons bezoekt. Deze informatie wordt met vermelding van datum en tijd voor interne statische reclamedoeleinden, website-analyse en voor de op de behoeften afgestemde vormgeving van onze websites geëvalueerd. Hierbij blijft u als gebruiker volledig anoniem.

Persoonsgegevens worden alleen dan verzameld als u deze zelf, bijv. in het kader van een uwerzijds gestelde aanvraag, aan ons verstrekt.

2.1 Klantengegevens
Indien u ons persoonsgegevens ter beschikking stelt, bewaren en gebruiken wij uw gegevens conform de wettelijke richtlijnen uitsluitend voor het opgegeven doel, bijv. voor het beantwoorden van een contact- en/of service-aanvraag of voor het versturen van onze nieuwsbrief. Verdere verwerking van uw gegevens of doorgifte aan derden vindt slechts plaats voor zover dat nodig is voor de verwerking van uw kennisgeving.

Contactformulier/terugbelformulier/serviceformulier
Ten behoeve van contactlegging worden de door u verstrekte gegevens verwerkt en gecodeerd verzonden naar de REA JET Benelux nv (info(at)rea-jet.nl, +31 (0) 40 410 03 00) en naar de marketingafdeling van de REA Elektronik GmbH (marketing(at)rea.de, +49 (0)6154 638-0). De vereiste gegevens worden daarbij als verplichte velden aangeduid. Vermelding van overige gegevens geldt als vrijwillig. De verwerking vindt ten behoeve van de afhandeling van de aanvragen plaats op basis van art. 6 lid 1 punt b, f AVG.

Wij attenderen u erop dat wij uw gegevens uitsluitend voor het beantwoorden van uw contactaanvraag zullen verwerken en eventueel aan internationale vestigingen alsook nationale/internationale verkooppartners zullen doorgeven. Doorgifte van uw gegevens vindt slechts plaats voor zover dat nodig is voor de verwerking van uw kennisgeving.

Voor meer informatie over de verwerking van gegevens kunt u via de bovenstaande contactgegevens contact opnemen met de bevoegde afdeling. De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming en verdere informatie over gegevensbescherming bij de REA Elektronik GmbH vindt u in ons privacybeleid.

Verzending nieuwsbrief
Met onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van onze actuele aanbiedingen, nieuwigheden en producten. U kunt de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen. Hiervoor vindt u in elke nieuwsbrief een passende link.

3. Sollicitaties
U hebt te allen tijde de mogelijkheid om online te solliciteren op vacatures of een open sollicitatie te sturen. Uiteraard behandelen wij uw gegevens vertrouwelijk. Wij bewaren de aan uw sollicitatie gerelateerde gegevens voor de duur van de behandeling van uw sollicitatie. Als uw sollicitatie niet succesvol is of als u uw sollicitatie intrekt, zullen uw aan de sollicitatie gerelateerde gegevens na maximaal 6 maanden worden verwijderd, behalve wanneer u nadrukkelijk hebt ingestemd met een langere opslag. Het doorsturen van uw gegevens binnen de REA-groep (REA Elektronik GmbH, REA Systemtechnik GmbH, REA Systeme GmbH, REA Card GmbH) geschiedt eveneens uitsluitend met uw toestemming. Bij een succesvolle sollicitatie worden de gegevens die u ons heeft verstrekt, in verband met uw toekomstige aanstelling bij ons verder verwerkt. Wettelijke basis is art. 6 lid 1 a, b en f AVG.

Mocht u ons de vereiste persoonsgegevens niet ter beschikking stellen, dan heeft dit geen negatieve gevolgen voor u. Echter worden onvolledige of onjuist ingevulde sollicitaties niet in aanmerking genomen. Zonder vermelding van uw persoonsgegevens kan de sollicitatie helaas niet worden ingediend en wordt deze derhalve verwijderd.

4. Gegevensoverdracht aan andere landen
Persoonsgegevens worden eventueel in het kader van een contactverzoek doorgegeven aan internationale vestigingen en verkooppartners.

5. Vastgelegde termijnen voor de verwijdering van gegevens
De wetgever heeft een aantal bewaartermijnen en -plichten uitgevaardigd. Na het verstrijken van deze termijnen worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd. Voor zover gegevens hierdoor niet betroffen zijn, worden deze verwijderd of geanonimiseerd als de in het kader van dit privacybeleid genoemde doeleinden komen te vervallen. Indien dit privacybeleid geen andere, afwijkende bepalingen ten aanzien van de opslag van gegevens bevat, worden de door ons verzamelde gegevens door ons zo lang bewaard zolang deze voor de voornoemde doeleinden, waarvoor ze verzameld zijn, noodzakelijk zijn.

Verdere verwerkingen of gebruikmaking van uw persoonsgegevens vinden over het algemeen alleen plaats voor zover een rechtsvoorschrift dit toestaat of u met de gegevensverwerking of het gebruik van de gegevens hebt ingestemd. In het geval van een verdere verwerking voor andere doeleinden dan die waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld, informeren wij u vóór de verdere verwerking over deze andere doeleinden en verstrekken wij u de overige relevante informatie.

6. Rechten van betrokkenen
Recht van inzage

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u recht op kosteloze inzage in uw opgeslagen gegevens alsook evt. een recht op rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens. Hiervoor en/of voor meer informatie kunt u zich richten tot info(at)rea-jet.nl

Recht op rectificatie van onjuiste gegevens
U hebt het recht om van ons te verlangen dat de u betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden gecorrigeerd, indien deze onjuist zouden zijn (art. 16 AVG). Neem hiervoor contact op met de bovengenoemde contactadressen.

Recht op gegevenswissing
U hebt recht op onmiddellijke wissing ("recht op vergetelheid") van de u betreffende persoonsgegevens wanneer er sprake is van de juridische gronden conform art. 17 AVG. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk zijn verwerkt of als u uw toestemming hebt ingetrokken en als er geen andere rechtsgrond voor de verwerking bestaat; de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking (en er geen belangrijke gronden voor een verwerking zijn – dit geldt niet bij bezwaren tegen marketing). Om aanspraak te maken op het bovenstaande recht, kunt u contact opnemen met de boven vermelde contactadressen.

Recht op beperking van de verwerking
U hebt recht op beperking van de verwerking wanneer de voorwaarden voorhanden zijn en met inachtneming van art. 18 AVG. In dat geval kan de beperking van de verwerking met name noodzakelijk zijn wanneer de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene weigert de persoonsgegevens te wissen en in plaats daarvan een beperking van het gebruik van de persoonsgegevens verlangt of wanneer de betrokkene bezwaar tegen de verwerking conform art. 21 lid 1 AVG heeft gemaakt, zolang nog niet vaststaat of onze gerechtvaardigde redenen zwaarder wegen dan die van hen. Om aanspraak te maken op het bovenstaande recht, kunt u contact opnemen met de boven vermelde contactadressen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt recht op overdraagbaarheid van gegevens conform art. 20 AVG. U hebt hierbij het recht om de u betreffende gegevens, die u aan ons verstrekt hebt, in een gangbare, gestructureerde en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verantwoordelijke, zoals aan een andere dienstverlener, over te dragen. Voorwaarde hiervoor is dat de verwerking op een toestemming of op een overeenkomst berust en met behulp van geautomatiseerde procedures plaatsvindt. Om aanspraak te maken op het bovenstaande recht, kunt u contact opnemen met de boven vermelde contactadressen.

Recht van bezwaar
U hebt het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen volgens art. 21 AVG bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens die o.a. op basis van art. 6 lid 1 punt e of f AVG plaatsvindt. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens stoppen tenzij wij kunnen aantonen dat dwingend te beschermen gronden voor de verwerking zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen. Om aanspraak te maken op het bovenstaande recht, kunt u contact opnemen met de hieronder vermelde contactadressen.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Als u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens door ons ongeoorloofd is, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw plaatselijke toezichthoudende autoriteit.

7. Gebruik van cookies

8.Gebruik van Matomo (voorheen Piwik)
Voor de statische evaluatie van de toegang door bezoekers maken wij gebruik van Matomo (voorheen Piwik). Hiervoor gebruikt Matomo cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een geanonimiseerde analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Een conclusie ten aanzien van een bepaalde persoon is hierbij niet mogelijk omdat uw IP-adres meteen na de verwerking en vóór de opslag wordt geanonimiseerd. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform art. 6 lid 1 punt f AVG.

Het gebruik van Matomo is bedoeld om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Hierdoor komen wij te weten hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij zo ons aanbod continu optimaliseren.

De door Matomo gebruikte cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze doorgegeven aan onze site. Derhalve hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook geautomatiseerd gebeuren.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en evaluatie van deze gegevens door Matomo. In dat geval wordt in uw browser permanent een zog. opt-out-cookie opgeslagen, waardoor Matomo geen gegevens voor opslag en evaluatie verzamelt. Als u deze cookie echter opzettelijk of onbedoeld verwijdert, wordt ook het bezwaar tegen de gegevensopslag en -evaluatie opgeheven en kan dit via de bovengenoemde link worden vernieuwd.

Als alternatief beschikken de meeste moderne browsers over een zogenaamde "Do not track"-optie, waarmee u websites kunt laten weten dat deze uw gebruikersactiviteiten niet mogen volgen. Matomo respecteert deze optie."

9. Online-presentie in sociale media
Wij beheren meerdere online-presenties binnen sociale netwerken en platforms, zoals Facebook, Twitter, YouTube, Xing en Instagram om de mogelijkheid te hebben om daar met de actieve gebruikers te communiceren en hen te informeren over ons serviceportfolio. Hiervoor maken wij gebruik van de technische platforms en diensten die door de exploitanten worden aangeboden. Op sociale netwerken en op andere externe platforms gelden de eigen bepalingen inzake gegevensbescherming van de betreffende exploitanten, ook als wij hier informatie verstrekken en onze presenties onderhouden.

Wij wijzen u erop dat u de hier aangeboden diensten van de sociale netwerken en platforms alsook de functies hiervan op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Dit geldt met name voor het gebruik van de interactieve functies (bijv. becommentariëren, delen, beoordelen enz.). De in dit verband over u verzamelde gegevens worden door de exploitanten van de platforms verwerkt en, indien nodig, overgedragen aan landen buiten de Europese Unie. Welke informatie de exploitanten ontvangen en hoe deze wordt gebruikt, staat in algemene vorm omschreven in de betreffende richtlijnen inzake gegevensbescherming. Op de afzonderlijke platforms vindt u ook informatie over de contactmogelijkheden met de exploitanten alsook over de instelmogelijkheden voor advertenties.

Op welke wijze de exploitanten van de sociale netwerken de gegevens van een bezoek aan de betreffende sites voor eigen doeleinden gebruiken, in welke mate de activiteiten op de sites aan individuele gebruikers worden toegewezen, hoe lang deze gegevens worden opgeslagen en of gegevens van een bezoek aan de betreffende site aan derden worden doorgegeven, wordt door de exploitanten niet definitief en duidelijk aangegeven en is ons niet bekend.

De exploitanten van de sociale netwerken gebruiken o.a. de volgende trackingsystemen:

Facebook

 • Facebook Insights
  Bij het bezoek van onze Facebook-pagina registreert Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) onder andere uw IP-adres alsook verdere informatie die in de vorm van cookies op uw pc voorhanden is. Deze informatie wordt gebuikt om ons als exploitant van de Facebook-pagina statistische informatie te verstrekken over de gebruikmaking van de Facebook-pagina. Nadere informatie hierover wordt door Facebook via de volgende link ter beschikking gesteld: de-de.facebook.com/help/pages/insights.
 • Facebook Pixel
  Daarnaast gebruikt Facebook de remarketing-functie "Facebook Pixel", een service van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Deze functie is bedoeld om bezoekers van de websites tijdens het bezoek aan het sociale netwerk Facebook aan hun interesse gerelateerde advertenties ("Facebook-ads") te presenteren. Hiervoor is op deze website de remarketing-tag van Facebook geïmplementeerd. Via deze tag wordt bij het bezoek aan de website een directe verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht. Hierbij wordt aan de Facebook-server doorgegeven dat u deze website hebt bezocht en Facebook wijst deze informatie dan toe aan uw persoonlijke Facebook-account. https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=search&sr=3&query=pixel
   
 • Twitter Analytics
  De service wordt geëxploiteerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter Analytics bewaart en verwerkt informatie over uw gebruikersgedrag op onze online-presenties in de sociale media. Twitter Analytics gebruikt hiervoor onder andere cookies die lokaal in het buffergeheugen van uw webbrowser op uw hardware worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de sociale-mediaplatforms door u mogelijk maken. 
  https://twitter.com/personalization
   
 • Adobe Marketing Cloud
  Exploitant van deze service is de Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland. De Adobe Marketing Cloud maakt analyses van bezoekersstromen op websites mogelijk. Hierbij wordt het gedrag van de gebruiker op een manier weergegeven die een overzicht mogelijk maakt van de online-activiteiten van de gebruikers op de platforms van de sociale media.  Adobe Marketing Cloud gebruikt cookies die op uw computer worden opgeslagen en zo een analyse van uw gebruikersgedrag op de website mogelijk maken. Als deze verzamelde informatie naar een server van Adobe wordt verzonden, wordt door middel van de instellingen gewaarborgd dat het IP-adres vóór de geolokalisatie geanonimiseerd en vóór de opslag door een generiek IP-adres vervangen wordt.
  http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

Twitter

 • Twitter Analytics & Twitter Ads
  De service wordt geëxploiteerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter Analytics bewaart en verwerkt informatie over uw gebruikersgedrag op onze online-presenties in de sociale media. Twitter Analytics gebruikt hiervoor onder andere cookies die lokaal in het buffergeheugen van uw webbrowser op uw hardware worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de sociale-mediaplatforms door u mogelijk maken. Met Twitter Ads kunnen gerichte marketing-campagnes worden opgesteld.
  https://twitter.com/personalization
   
 • Facebook Insights
  Via Facebook Insights, een service van een service van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA , registreert Facebook o.a uw IP-adres alsook verdere informatie die in de vorm van cookies op uw pc voorhanden zijn. Deze informatie wordt gebuikt om statistische informatie te verstrekken over de gebruikmaking van de betreffende site. Nadere informatie hierover wordt door Facebook via de volgende link ter beschikking gesteld:
  http://de-de.facebook.com/help/pages/insights
   
 • Google Analytics
  Google Analytics, een service van Google Inc., Mountain View, Californië, USA gebruikt cookies die op uw hardware worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van onze online-presenties in de sociale media mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie met betrekking tot uw bezoek op Twitter wordt normaliter doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als op de website een anonimisering van het door de cookie verzonden IP-adres geactiveerd is ("IP-anonimisering"), wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van het verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volle IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van Twitter te analyseren alsook om rapporten over het gebruik van websites samen te stellen. Hierbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruiksprofielen worden opgemaakt. Het bij het gebruik van Google Analytics verstuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.
  http://www.google.de/privacy.html
   
 • Dynatrace
  Met Dynatrace, een service van Dynatrace LLC met hoofdzetel in Waltham, Massachusetts, USA krijgt men inzicht in de capaciteit van de betreffende webapplicatie en in de navigatie van gebruikers op de website. Dynatrace registreert gegevens zoals W3C-timings, klikken op knoppen, klikken op links, JavaScript-fouten, browsertypen en geografische regio's. Hiermee kan de capaciteit van het
  betreffende aanbod worden verbeterd en kunnen functionele problemen worden verholpen. Deze gegevens helpen om het aanbod continu te verbeteren en functionele problemen te identificeren. Dynatrace maakt hierbij gebruik van verschillende cookies.
  https://www.dynatrace.com/company/trust-center/
   
 • Infusionsoft
  Infusionsoft is een programma voor het voorbereiden, opstellen en uitvoeren van gerichte marketingcampagnes. De exploitant van Infusionsoft is: Infusionsoft Inc., 1260 S. Spectrum Blvd, Chandler, AZ 85286. Met de software is het mogelijk statistische gegevens alsook het netwerkgedrag van individuele gebruikers te koppelen aan de contactgegevens van specifieke personen voor marketingdoeleinden. Als u een deactiverings-add-on voor uw webbrowser installeert, kunt u bezwaar maken tegen het verzamelen van uw gegevens.
  https://www.infusionsoft.com/legal/privacy-policy

 

YouTube

 • DoubleClick Floodlight
  DoubleClick Floodlight is een service van Google Inc., Mountain View, Californië, USA. Met behulp van de DoubleClick Floodlight-cookies is het mogelijk om te verifiëren of u bepaalde handelingen op de sociale-mediaplatforms afsluit, nadat u een display-/video-weergave op Google of andere platforms via DoubleClick hebt gezien of hebt doorgeklikt. DoubleClick gebruikt deze cookie om de inhoud te begrijpen, waarmee u op onze websites hebt geïnterageerd om u later gerichte advertenties te kunnen sturen.
  https://support.google.com/ds/answer/2839090?hl=en
   
 • Facebook Insights
  Via Facebook Insights, een service van een service van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA , registreert Facebook onder andere uw IP-adres alsook verdere informatie die in de vorm van cookies op uw pc voorhanden zijn. Deze informatie wordt gebuikt om statistische informatie te verstrekken over de gebruikmaking van de betreffende site. Nadere informatie hierover wordt door Facebook via de volgende link ter beschikking gesteld:
  http://de-de.facebook.com/help/pages/insights
   
 • MediaMind
  YouTube gebruikt de technologie van MediaMind Technologies Inc., 135 West 18th Street, New York, NY 10011, USA, voor de optimalisatie van online-weergaven. MediaMind gebruikt cookies met anonieme en persoonlijk niet-identificeerbare informatie in verband met de adserving-service. Adserving ondersteunt YouTube bij de selectie van de geschikte reclamemiddelen voor de gebruikers. De cookie bevat geen namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen of andere informatie waarmee de gebruiker persoonlijk zou kunnen worden geïdentificeerd.
  Meer informatie over de MediaMind gegevensbescherming vindt u op http://www.mediamind.com/privacy-policy
  De MediaMind cookies kunt u onder http://www.networkadvertising.org/choices/ deactiveren.

Instagram

 • Facebook Insights
  Via Facebook Insights, een service van een service van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA , registreert Facebook o.a uw IP-adres alsook verdere informatie die in de vorm van cookies op uw pc voorhanden zijn. Deze informatie wordt gebuikt om statistische informatie te verstrekken over de gebruikmaking van de betreffende site. Nadere informatie hierover wordt door Facebook via de volgende link ter beschikking gesteld:
  http://de-de.facebook.com/help/pages/insights
   
 • Google Analytics
  Google Analytics, een service van Google Inc., Mountain View, Californië, USA gebruikt cookies die op uw hardware worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van onze online-presenties in de sociale media mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie met betrekking tot uw bezoek op Instagram wordt normaliter doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als op de website een anonimisering van het door de cookie verzonden IP-adres geactiveerd is ("IP-anonimisering"), wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van het verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volle IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van Instagram te analyseren alsook om rapporten over het gebruik van websites samen te stellen. Hierbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruiksprofielen worden opgemaakt. Het bij het gebruik van Google Analytics verstuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.
  http://www.google.de/privacy.html
   

LinkedIn

 • Facebook Pixel
  LinkedIn gebruikt de remarketing-functie "Facebook Pixel", een service van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Deze functie is bedoeld om bezoekers van de website aan hun interesse gerelateerde advertenties ("Facebook-ads") te presenteren. Hiervoor is op deze website de remarketing-tag van Facebook geïmplementeerd. Via deze tag wordt bij het bezoek aan de website een directe verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht. Hierbij wordt aan de Facebook-server doorgegeven dat u deze website hebt bezocht en Facebook wijst deze informatie dan toe aan uw persoonlijke Facebook-account. 
  https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=search&sr=3&query=pixel
   
 • Nielsen NetRatings
  Nielsen NetRatings is ter beschikking gesteld door de Nielsen GmbH, Lindwurmstraße 10, 80634 München en is een internet-tracking-service voor het meten en analyseren van het gedrag van gebruikers. U kunt door deze tool bezwaar maken tegen het verzamelen resp. evalueren van uw gegevens door via de volgende link de beschikbare opt-out cookie te downloaden resp. vast te leggen en op te slaan:
  http://www.nielsen.com/us/en/privacy-statement/digital-measurement.htm
   
 • AppNexus
  AppNexus wordt beschikbaar gesteld door AppNexus Inc., 28 W 23rd Street, 4th floor, New York, NY - 10010, USA en is een tool voor de webanalyse en interesse-georiënteerde reclame. U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen resp. evalueren van uw gegevens door deze tool.
  https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de
   
 • Eloqua Tracking
  Eloqua, een service van Oracle Cor., 500 Oracle Parkway, M/S 5op7, Redwood Shores, CA 94065, plaatst een permanente cookie op de betreffende aanmeldpagina, tenzij er niet reeds een Eloqua-cookie op uw apparaat voorhanden is. Als u al een website hebt gebruikt die Eloqua inzet, beschikt u mogelijk al over een Eloqua-cookie. De Eloqua-cookie wordt eventueel gebruikt om uw gebruik van sites te analyseren om deze te verbeteren. E-Mails die met behulp van Eloqua worden verzonden, maken gebruik van tracking-technologieën van de hierboven beschreven soort. Als u het gebruik van Eloqua tracking-technologieën voor uw apparaat helemaal wilt tegengaan, kunt u dit doen op de Eloqua Opt-Out-pagina.
  Verdere informatie vindt u in het privacybeleid van Eloqua.
  (https://www.oracle.com/marketingcloud/products/marketing-automation/index.html)

Xing

 • Dynatrace
  Met Dynatrace, een service van Dynatrace LLC met hoofdzetel in Waltham, Massachusetts, USA krijgt men inzicht in de capaciteit van de betreffende webapplicatie en in de navigatie van gebruikers op de website. Dynatrace registreert gegevens zoals W3C-timings, klikken op knoppen, klikken op links, JavaScript-fouten, browsertypen en geografische regio's. Hiermee kan het betreffende aanbod worden verbeterd en kunnen functionele problemen worden verholpen. Dynatrace maakt hierbij gebruik van verschillende cookies.
  Voor het privacybeleid van Dynatrace:
  https://www.dynatrace.com/company/trust-center/
   
 • Google Analytics & Google Conversion Trackings
  Google Analytics, een service van Google Inc., Mountain View, Californië, USA gebruikt cookies die op uw hardware worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van onze online-presenties in de sociale media mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie met betrekking tot uw bezoek aan onze online-presentie in de sociale media wordt normaliter doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als op de website een anonimisering van het door de cookie verzonden IP-adres geactiveerd is ("IP-anonimisering"), wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van het verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volle IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze online-presenties in de sociale media te analyseren alsook om rapporten over het gebruik van websites samen te stellen. Hierbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruiksprofielen worden opgemaakt. Het bij het gebruik van Google Analytics verstuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

  Meer informatie over de gegevensbescherming vindt u hier http://www.google.de/privacy.html
   
 • Adobe Marketing Cloud
  De Adobe Marketing Cloud maakt analyses van bezoekersstromen op websites mogelijk. Exploitant van deze service is de Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland. De analyses maken een onmiddellijke analyse van de bezoekersstromen mogelijk. Hierbij wordt het gedrag van de gebruiker op een manier weergegeven die een overzicht mogelijk maakt van de online-activiteiten van de gebruikers op de platforms van de sociale media. Adobe Marketing Cloud gebruikt "cookies" die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Als door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website naar een server van Adobe wordt verzonden, wordt door middel van de instellingen gewaarborgd dat het IP-adres vóór de geolokalisatie geanonimiseerd en vóór de opslag door een generiek IP-adres vervangen wordt.
  http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html
   
 • Facebook Pixel
  Xing gebruikt de remarketing-functie "Facebook Pixel", een service van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Deze functie is bedoeld om bezoekers van de website aan hun interesse gerelateerde advertenties ("Facebook-ads") te presenteren. Hiervoor is op deze website de remarketing-tag van Facebook geïmplementeerd. Via deze tag wordt bij het bezoek aan de website een directe verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht. Hierbij wordt aan de Facebook-server doorgegeven dat u deze website hebt bezocht en Facebook wijst deze informatie dan toe aan uw persoonlijke Facebook-account.
  https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=search&sr=3&query=pixel
   
 • comScore
  Op Xing wordt informatie over het gebruik ook met een procedure van comScore, een service van comScore Inc uit Reston, Virginia, USA, in geanonimiseerde vorm verzameld en opgeslagen. Hierbij wordt een klein beeldbestand resp. een JavaScript in opvraagbare websites ingebouwd om de meting van toegangscijfers, bijv. door middel van een cookie mogelijk te maken. Bovendien wordt het audio- en videogebruik binnen de player op de websites geregistreerd. De ingewonnen gegevens kunnen in ieder geval niet worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om het aanbod te verbeteren. Derhalve worden alle IP-adressen alleen in geanonimiseerde vorm opgeslagen. Een andere toepassing of doorgifte aan derden vindt er niet plaats.
  https://www.comscore.com/ger/Ueber-Uns/Datenschutzerklaerung

10. Plug-ins van de sociale netwerken
Onze website gebruikt knoppen voor de sociale netwerken

 • facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
 • Twitter, Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
 • Instagram, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
 • YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066, USA
 • Xing, XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Deutschland
 • LinkedIn, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA

De knoppen zijn voorzien van het logo van het desbetreffende sociale netwerk. Het betreft echter niet de gebruikelijke sociale plugins, maar knoppen met gekoppelde links. De knoppen moeten door u door middel van een klik afzonderlijk worden geactiveerd (geklikt). Zolang deze knoppen niet worden aangeklikt, worden er geen gegevens naar de sociale netwerken verzonden. Pas wanneer u op de knoppen klikt en daarmee uw toestemming geeft inzake communicatie met de servers van het sociale netwerk worden de knoppen actief en wordt de verbinding tot stand gebracht.

Na het aanklikken komt de knop overeen met een zogenaamde share-plugin. Aan het sociale netwerk wordt informatie over de bezochte site ter beschikking gesteld die u in uw sociale netwerk met uw contacten kunt delen. Als u de informatie wilt "delen", moet u aangemeld zijn. Als u niet aangemeld bent, komt u terecht op de inlogpagina van het geselecteerde sociale netwerk en bevindt u zich dus niet meer op de pagina's van www.rea-jet.com.

Door het activeren van de knop krijgen de sociale netwerken dan o.a. ook de informatie dat en wanneer u de desbetreffende pagina van onze website hebt opgeroepen, bovendien bijv. uw IP-adres, informatie over de gebruikte browser en de taalinstellingen. Als u op de knop klikt, wordt uw klik doorgegeven aan het sociale netwerk en gebruikt volgens het beleid inzake gegevensgebruik.

Bij activering van de knop hebben we geen invloed op de verzamelde gegevens en procedures inzake gegevensverwerking en zijn wij niet verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking en derhalve ook niet verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de AVG. Wij kennen ook de volledige omvang van de gegevensverzameling, de juridische basis hiervan, de doeleinden alsook de bewaartermijnen niet. Derhalve is de hier ter beschikking gestelde informatie ook niet noodzakelijkerwijs volledig.

De overdracht van de gegevens gebeurt ongeacht of u daadwerkelijk een account bij de aanbieder hebt of hier bent ingelogd. Als u bij de aanbieder bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Eventueel plaatsen de aanbieders ook cookies op uw computer om u te tracken.

Voor zover wij weten, slaat de aanbieder deze gegevens in gebruiksprofielen op en gebruikt hij deze ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of op de behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. Een dergelijke analyse vindt in het bijzonder (ook voor niet-ingelogde gebruikers) plaats voor de weergave van op de behoeften afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt de mogelijkheid om gebruik te maken van een recht van bezwaar tegen de vorming van deze gebruikersprofielen. Neem contact op met de betreffende aanbieder indien u gebruik wilt maken van dit recht van bezwaar.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en toepassing van de gegevens door het betreffende sociale netwerk evenals uw desbetreffende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy kunt u vinden in de informatie

Als u niet wilt dat het sociale netwerk gegevens over u ontvangt, mag u de knop niet aanklikken.

11. Gegevensbeveiliging
Persoonsgegevens worden bij REA JET Benelux nv uitsluitend verwerkt op computercentra en computers die door beveiligingstechnologieën beschermd zijn en die aan de industriële standaard voldoen (bijv. firewalls, wachtwoordbeveiliging, toegangscontroles, enz.). Wij bewaren persoonsgegevens slechts zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen of om te voldoen aan de wettelijke vereisten inzake rapportage of bewaring van documenten.

12. Gegevensbescherming en websites van derden
De website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van websites van derden. Als u een link naar een van deze websites volgt, dient u er rekening mee te houden dat deze websites onder eigen regels inzake gegevensbescherming vallen en dat wij geen verantwoordelijkheid of garantie voor vreemde bepalingen inzake gegevensbescherming kunnen aanvaarden.

13. Vastgelegde termijnen voor de verwijdering van gegevens
De wetgever heeft een aantal bewaartermijnen en -plichten uitgevaardigd. Na het verstrijken van deze termijnen worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd. Voor zover gegevens hierdoor niet betroffen zijn, worden deze verwijderd of geanonimiseerd als de in het kader van dit privacybeleid genoemde doeleinden komen te vervallen. Indien dit privacybeleid geen andere, afwijkende bepalingen ten aanzien van de opslag van gegevens bevat, worden de door ons verzamelde gegevens door ons zo lang bewaard zolang deze voor de voornoemde doeleinden, waarvoor ze verzameld zijn, noodzakelijk zijn.

Verdere verwerkingen of gebruikmaking van uw persoonsgegevens vinden over het algemeen alleen plaats voor zover een rechtsvoorschrift dit toestaat of u met de gegevensverwerking of het gebruik van de gegevens hebt ingestemd. In het geval van een verdere verwerking voor andere doeleinden dan die waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld, informeren wij u vóór de verdere verwerking over deze andere doeleinden en verstrekken wij u de overige relevante informatie. 

14. Wijzigingen van deze bepalingen inzake gegevensbescherming
Wij behouden ons het recht voor om deze bepalingen inzake gegevensbescherming te allen tijde met ingang van de toekomst te wijzigen. Een actuele versie is beschikbaar op de website. Bezoek de website regelmatig en informeer naar de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming.

Stand: mei 2022

15. Aanvragen betreffende de gegevensbescherming
REA JET Benelux nv
info(at)rea-jet.nl


contact
+31 (0) 40 410 03 00

Als u vragen heeft, dan bellen wij u graag terug

* Verplicht veld