Polityka prywatności

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą witryną internetową. Ochrona Twoich danych osobowych stanowi dla nas ważną kwestię.

W tym miejscu chcielibyśmy poinformować o zasadach ochrony danych w naszej firmie. Oczywiście przestrzegamy ustawowych przepisów prawa o ochronie danych EU RODO i BDSG, ustawy o mediach elektronicznych (TMG) oraz innych przepisów o ochronie danych.

1. Nazwa oraz dane kontaktowe administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie
Poniższe informacje o ochronie danych dotyczą przetwarzania danych przez:

Administrator: 
REA Elektronik Sp. z.o.o.
Kawczyn 40
64-000 Koscian
Polska

Zapytania dotyczące informacji na temat ochrony danych, należy kierować pod adresem: info(at)reajet.pl

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Zasadniczo użytkownik może odwiedzać nasze strony internetowe bez informowania nas, kim jest. Poznajemy tylko dane techniczne, takie jak nazwa jego dostawcy internetu, strona internetowa, z której nastąpiło przejście na naszą stronę, a także strony, które użytkownik odwiedza na naszej witrynie internetowej. Informacje te są analizowane wraz z datą i godziną do wewnętrznych celów statystycznych reklamy, analizy strony internetowej oraz projektowania naszej strony internetowej odpowiednio do potrzeb. Użytkownik pozostaje przy tym całkowicie anonimowy.

Dane osobowe są pozyskiwane tylko wtedy, gdy zostaną nam przekazane na przykład w ramach złożonego przez klienta zapytania.

2.1 Dane klienta
Jeżeli przekażesz nam swoje dane osobowe, będziemy je przechowywać i wykorzystywać zgodnie z wymogami prawa wyłącznie w określonym celu, np. aby odpowiedzieć na zapytanie kontaktowe i/lub zgłoszenie serwisowe lub też wysłać nasz biuletyn. Twoje dane będą przetwarzane dalej lub przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do opracowania Twoich wiadomości.

Formularz kontaktowy / formularz oddzwaniania / formularz serwisowy
W celu nawiązania kontaktu Twoje zapisane dane będą przetwarzane i szyfrowane przez REA JET Elektronik Sp. z.o.o. (info(at)reajet.pl, +48 65 511 44 70) oraz przekazywane w celach marketingowych do REA Elektronik GmbH (marketing(at)rea.de, +49 (0) 6154 638-0). Niezbędne dane są przy tym oznaczone jako pola obowiązkowe. W przypadku informacji wykraczających poza ten zakres chodzi o dane przekazywane dobrowolnie. Przetwarzanie odbywa się w celu opracowania zapytania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO.

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że Twoje dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie kontaktowe i, w razie potrzeby, przekażemy je do międzynarodowych oddziałów i krajowych/międzynarodowych partnerów handlowych. Twoje dane będą przekazywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do opracowania Twoich wiadomości.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych, możesz zwrócić się do odpowiedniego działu, korzystając z wymienionych wyżej danych kontaktowych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych oraz dalsze informacje na temat ochrony danych w firmie REA Elektronik GmbH można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Wysyłka biuletynu
Za pomocą naszego biuletynu informujemy o naszych aktualnych ofertach, nowościach i produktach. Wysyłanie biuletynu można w każdej chwili anulować. W tym celu dostępne jest odpowiednie łącze w każdym biuletynie, umożliwiające rezygnację z jego otrzymywania.

3. Aplikacje
W każdej chwili masz możliwość składania przez internet aplikacji na ogłoszone stanowiska lub przesłania aplikacji inicjatywnej. Oczywiście Twoje dane będą traktowane jako poufne. Będziemy przechowywać Twoje dane aplikacyjne przez czas rozpatrywania Twojej aplikacji. Jeśli Twoja aplikacja nie powiedzie się lub jeśli zostanie wycofana, Twoje dane aplikacyjne zostaną usunięte po upływie maksymalnie 6 miesięcy, chyba że wyrazisz jednoznaczną zgodę na dłuższe przechowywanie. Twoje dane będą przekazywane również wyłącznie za Twoją zgodą w ramach grupy przedsiębiorstw REA (REA Elektronik GmbH, REA Systemtechnik GmbH, REA Systeme GmbH, REA Card GmbH). Jeśli Twoja aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, dane, które zostały nam przekazane, będą dalej przetwarzane w związku z Twoim przyszłym zatrudnieniem w naszej firmie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 a, b i f RODO.

Jeśli nie podasz nam wymaganych danych osobowych, nie będzie to miało dla żadnych negatywnych konsekwencji. Jednakże wnioski niekompletne lub niepoprawnie wypełnione nie będą rozpatrywane. Niestety wniosek nie może zostać złożony bez podania danych osobowych i w związku z tym zostanie usunięty.

4. Przekazywanie danych do państw trzecich
Dane osobowe mogą być przekazywane do międzynarodowych oddziałów i partnerów handlowych w ramach zapytania kontaktowego.

5. Zwykłe terminy usunięcia danych
Ustawodawca określił szeroki zakres okresów przechowywania i obowiązków. Po upływie tych terminów odpowiednie dane zostaną rutynowo usunięte. O ile nie ma to wpływu na dane, zostaną one usunięte lub zanonimizowane, jeśli cele wymienione w niniejszej polityce prywatności przestaną obowiązywać. O ile niniejsza polityka prywatności nie zawiera innych, odmiennych postanowień dotyczących przechowywania danych, zebrane przez nas dane będą przez nas przechowywane tak długo, jak długo jest to konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone.

Dalsze przetwarzanie lub wykorzystywanie danych osobowych odbywa się z reguły tylko wtedy, jeśli zezwala na to przepis prawa lub jeśli została wyrażona zgoda na przetwarzanie lub wykorzystanie danych. W przypadku dalszego przetwarzania w celach innych niż te, dla których dane zostały pierwotnie zgromadzone, poinformujemy Cię o tych innych celach przed dalszym przetwarzaniem i przekażemy dalsze istotne informacje.

6. Prawa osób, których dane dotyczą
Prawo do informacji

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych masz prawo do nieodpłatnej informacji na temat Twoich zapisanych danych, jak również ew. prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tychże danych. W tym celu lub w celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z nami pod adresem info(at)reajet.pl

Prawo do sprostowania nieprawidłowych danych
Masz prawo zażądać od nas niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe (art. 16 RODO). Należy skontaktować się w tym celu pod jednym ze wskazanych powyżej adresów kontaktowych.

Prawo do usunięcia
Masz prawo do niezwłocznego usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) dotyczących Cię danych osobowych, jeśli istnieją po temu podstawy prawne zgodnie z art. 17 RODO. Występują one na przykład wtedy, jeśli dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których były pierwotnie przetwarzane lub jeśli wycofasz swoją zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania; jeśli jako osoba, której dane dotyczą, sprzeciwisz się przetwarzaniu (i nie ma nadrzędnych powodów przetwarzania – nie dotyczy to sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego). W celu skorzystania z powyższego prawa prosimy o skontaktowanie się pod jednym z adresów kontaktowych podanych powyżej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz prawo do ograniczenia przetwarzania, jeśli spełnione są warunki oraz zgodnie z art. 18 RODO. Zgodnie z tym ograniczenie przetwarzania może być konieczne w szczególności, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, o ile nie zostało jeszcze ustalone, czy nasze uzasadnione powody przeważają nad Twoimi powodami. W celu skorzystania z powyższego prawa prosimy o skontaktowanie się pod jednym z adresów kontaktowych podanych powyżej.

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO. Masz przy tym prawo otrzymać dane, które Cię dotyczą, a które zostały nam udostępnione, w typowym, ustrukturyzowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przekazania tychże danych innemu administratorowi, na przykład innemu usługodawcy. Warunkiem jest, aby przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody lub umowy i za pomocą zautomatyzowanych procedur. W celu skorzystania z powyższego prawa prosimy o skontaktowanie się pod jednym z adresów kontaktowych podanych powyżej.

Prawdo do złożenia sprzeciwu
Masz prawo, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw zgodnie z art. 21 RODO wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych, które odbywa się m.in. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f. Zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy mogli wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub też podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W celu skorzystania z powyższego prawa prosimy o skontaktowanie się pod jednym z adresów kontaktowych podanych poniżej.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez nas dotyczących Cię danych osobowych jest niedopuszczalne, masz prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego.

7. Korzystanie z plików cookie

8.Korzystanie z Matomo (dawniej Piwik)
Używamy Matomo (dawniej Piwik) do analizy statystycznej dostępu odwiedzających. W tym celu Matomo wykorzystuje pliki cookie, które są zapisywane w Twoim komputerze oraz umożliwiają zanonimizowaną analizę Twojego sposobu korzystania z witryny internetowej. Nie ma przy tym możliwości ustalenia konkretnej osoby, ponieważ Twój adres IP jest anonimizowany natychmiast po przetworzeniu, a jeszcze przed zapisaniem. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO.

Informacje te Matomo wykorzystuje wyłącznie w celu poprawy jakości naszej witryny internetowych oraz jej treści. Dzięki temu otrzymujemy informacje o sposobie korzystania z witryny internetowej, co umożliwia nam ciągłą optymalizację naszej oferty.

Pliki cookie używane przez Matomo są przechowywane w komputerze użytkownika i stamtąd przesyłane do naszej strony internetowej. Jako użytkownik masz zatem pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Może to odbywać się również automatycznie.

W każdej chwili możesz sprzeciwić się przechowywaniu i analizowaniu tych danych przez Matomo. W takim przypadku tak zwany plik cookie rezygnacji jest trwale przechowywany w Twojej przeglądarce, co powoduje, że Matomo nie gromadzi żadnych danych w celu przechowywania i analizy. Jeśli jednak w sposób zamierzony lub niezamierzony usuniesz ten plik cookie, sprzeciw wobec przechowywania i analizy danych również zostanie zniesiony i można go odnowić za pomocą powyższego łącza.

Alternatywnie większość nowoczesnych przeglądarek posiada tak zwaną opcję „Nie śledź”, której używają, aby informować witryny internetowe, aby nie śledziły Twojej aktywności użytkownika. Matomo dostosowuje się do tej opcji.

9. Obecność online w mediach społecznościowych
Wykorzystujemy różne możliwości obecności online w ramach sieci społecznościowych i platform, takich jak np. Facebook, Twitter, YouTube, Xing i Instagram, aby mieć możliwość komunikowania się tam z aktywnymi użytkownikami oraz informowania ich o naszym portfolio usług. W tym celu korzystamy z platform technicznych i usług oferowanych przez operatorów. W sieciach społecznościowych i na innych platformach zewnętrznych obowiązują odrębne przepisy dotyczące ochrony danych danego operatora, nawet jeśli rozpowszechniamy tam informacje i utrzymujemy swoją obecność.

Pragniemy zwrócić uwagę, że korzystasz z oferowanych tutaj usług sieci społecznościowych i platform oraz ich funkcji na własną odpowiedzialność. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (np. komentowanie, udostępnianie, ocenianie itp.). Dane zebrane o Tobie w tym kontekście będą przetwarzane przez operatorów platform i ewentualnie przekazywane do krajów spoza obszaru Unii Europejskiej. Odpowiednie wytyczne dotyczące ochrony danych opisują w sposób ogólny, jakie informacje otrzymują operatorzy i w jaki sposób są one wykorzystywane. Na poszczególnych platformach można również znaleźć informacje o możliwościach kontaktu z operatorami oraz możliwości ustawienia reklam.

To, w jaki sposób operatorzy sieci społecznościowych wykorzystują dane z wizyty na odpowiednich stronach do własnych celów, w jakim zakresie aktywności na stronach są przypisywane do poszczególnych użytkowników, jak długo dane te są przechowywane i czy dane z wizyty na odpowiedniej stronnie są przekazywane stronom trzecim, nie jest jednoznacznie i jasno wskazane przez operatorów i nie jest nam znane.

Operatorzy sieci społecznościowych korzystają m.in. z następujących systemów śledzenia:

Facebook

 • Facebook Insights
  Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę na Facebooku (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), Facebook rejestruje między innymi jego adres IP oraz inne informacje dostępne w komputerze użytkownika w formie plików cookie. Informacje te służą do dostarczania nam, jako operatorowi strony na Facebooku, informacji statystycznych na temat korzystania ze strony na Facebooku. Bliższe informacje na ten temat są udostępniane przez serwis Facebook pod poniższym łączem:
  http://de-de.facebook.com/help/pages/insights
 • Facebook Pixel
  Ponadto Facebook korzysta z funkcji remarketingu „Facebook Pixel”, usługi firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Funkcja ta służy do prezentowania reklam opartych na zainteresowaniach („Facebook-Ads”) odwiedzającym witryny internetowe podczas odwiedzania sieci społecznościowej Facebook. W tym celu na tej witrynie internetowej został zaimplementowany tag remarketingowy Facebooka. Za pomocą tego tagu podczas odwiedzin witryny internetowej nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Na serwer Facebooka są przy tym przesyłane informacje o tym, że użytkownik odwiedził tę witrynę internetową, a Facebook przypisuje te informacje do jego osobistego konta użytkownika Facebooka. https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=search&sr=3&query=pixel
   
 • Twitter Analytics
  Usługa ta jest obsługiwana przez Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter Analytics przechowuje i przetwarza informacje o zachowaniu użytkownika w ramach naszej obecności online w mediach społecznościowych. Twitter Analytics wykorzystuje do tego celu przede wszystkim pliki cookie, które są zapisane lokalnie w pamięci tymczasowej przeglądarki internetowej użytkownika na jego urządzeniu końcowym i umożliwiają analizę korzystania przez użytkownika z platform mediów społecznościowych.
  https://twitter.com/personalization
   
 • Adobe Marketing Cloud
  Usługa ta jest obsługiwana przez Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia. Adobe Marketing Cloud umożliwia analizę przepływów odwiedzających witryny internetowe. Zachowanie użytkownika jest przy tym prezentowane w sposób, który umożliwia przegląd aktywności online użytkowników na platformach mediów społecznościowych.  W tym celu Adobe Marketing Cloud wykorzystuje pliki cookie, które są zapisywane w komputerze użytkownika i umożliwiają w ten sposób analizę sposobu korzystania użytkownika z witryny internetowej. Jeśli zebrane informacje są przesyłane na serwer Adobe, ustawienia zapewniają, że adres IP jest anonimizowany przed geolokalizacją i zastępowany ogólnym adresem IP przed jego zapisaniem. www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

Twitter

 • Twitter Analytics i Twitter Ads
  Usługa ta jest obsługiwana przez Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter Analytics przechowuje i przetwarza informacje o zachowaniu użytkownika w ramach naszej obecności online w mediach społecznościowych. Twitter Analytics wykorzystuje do tego celu przede wszystkim pliki cookie, które są zapisane lokalnie w pamięci tymczasowej przeglądarki internetowej użytkownika na jego urządzeniu końcowym i umożliwiają analizę korzystania przez użytkownika z platform mediów społecznościowych. Za pomocą Twitter Ads można tworzyć ukierunkowane kampanie marketingowe.
  https://twitter.com/personalization
   
 • Facebook Insights
  Za pośrednictwem Facebook Insights, usługi świadczonej przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, Facebook zapisuje adres IP użytkownika i inne informacje, które są dostępne w komputerze użytkownika w formie plików cookie. Informacje te służą do dostarczania danych statystycznych na temat korzystania z odpowiedniej strony. Bliższe informacje na ten temat są udostępniane przez serwis Facebook pod poniższym łączem:
  http://de-de.facebook.com/help/pages/insights
   
 • Google Analytics
  Google Analytics to usługa firmy Google Inc., Mountain View, Kalifornia, USA, która korzysta z plików cookie, które są zapisywane w komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez użytkownika z naszej obecności online w mediach społecznościowych. Informacje wygenerowane przez plik cookie na temat korzystania przez użytkownika z serwisu Twitter są z reguły przesyłane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. Jeżeli na stronie internetowej jest włączona anonimizacja adresu IP przekazywanego przez plik cookie („anonimizacja IP”), Twój adres IP zostanie uprzednio skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer firmy Google w USA i dopiero tam skracany. Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z Twittera oraz do tworzenia raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej. Na podstawie przetwarzanych danych mogą być przy tym tworzone spseudonimizowane profile użytkowania. Adres IP przekazany przez Google Analytics podczas korzystania nie zostanie połączony z innymi danymi Google.
  http://www.google.de/privacy.html
   
 • Dynatrace
  Dzięki Dynatrace, usłudze firmy Dynatrace LLC z siedzibą w Waltham, Massachusetts, USA, można uzyskać wgląd w działanie danej aplikacji internetowej oraz sposób nawigacji użytkowników w obrębie witryny internetowej. Dynatrace gromadzi dane, takie jak czasy W3C, kliknięcia przycisków, kliknięcia linków, błędy JavaScript, typy przeglądarek i regiony geograficzne. Może to poprawić wydajność odpowiedniej oferty i rozwiązać problemy funkcjonalne. Dane te pomagają stale ulepszać ofertę oraz identyfikować problemy funkcjonalne. Dynatrace wykorzystuje w tym celu różne pliki cookie.
  https://www.dynatrace.com/company/trust-center/
   
 • Infusionsoft
  Infusionsoft to program do przygotowywania, tworzenia i realizacji ukierunkowanych kampanii marketingowych. Operatorem Infusionsoft jest: Infusionsoft Inc., 1260 S. Spectrum Blvd, Chandler, AZ 85286. Oprogramowanie to umożliwia powiązanie danych statystycznych oraz zachowań w sieci poszczególnych użytkowników z danymi kontaktowymi konkretnej osoby w celach marketingowych. Jeśli użytkownik zainstaluje dodatek dezaktywujący w swojej przeglądarce internetowej, może sprzeciwić się gromadzeniu swoich danych.
  https://www.infusionsoft.com/legal/privacy-policy

 

YouTube

 • DoubleClick Floodlight
  DoubleClick Floodlight to usługa firmy Google Inc., Mountain View, Kalifornia, USA. Pliki cookie DoubleClick Floodlight umożliwiają zrozumienie, czy użytkownik wykonuje określone działania na platformach mediów społecznościowych po obejrzeniu lub kliknięciu reklamy graficznej/wideo w Google lub na innych platformach za pośrednictwem DoubleClick. DoubleClick używa tego pliku cookie, aby zrozumieć zawartość, z którą użytkownik wchodzi w interakcję na naszej witrynie internetowej, aby móc później wysyłać mu dostosowane reklamy.
  https://support.google.com/ds/answer/2839090?hl=en
   
 • Facebook Insights
  Za pośrednictwem Facebook Insights, usługi świadczonej przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, Facebook zapisuje m.in. adres IP użytkownika i inne informacje, które są dostępne w komputerze użytkownika w formie plików cookie. Informacje te służą do dostarczania danych statystycznych na temat korzystania z odpowiedniej strony. Bliższe informacje na ten temat są udostępniane przez serwis Facebook pod poniższym łączem:
  http://de-de.facebook.com/help/pages/insights
   
 • MediaMind
  YouTube wykorzystuje technologię MediaMind Technologies Inc., 135 West 18th Street, New York, NY 10011, USA w celu optymalizacji reklam internetowych. MediaMind używa plików cookie z anonimowymi i niemożliwymi do zidentyfikowania danymi osobowymi w związku z usługą wyświetlania reklam. Wyświetlanie reklam wspiera YouTube w doborze odpowiednich nośników reklam dla użytkowników. Plik cookie nie zawiera nazwisk, adresów, numerów telefonów, adresów e-mail ani innych informacji, które mogą zidentyfikować osobę użytkownika.
  Więcej informacji na temat ochrony danych MediaMind można znaleźć pod adresem http://www.mediamind.com/privacy-policy
  Pliki cookie MediaMind można dezaktywować pod adresem http://www.networkadvertising.org/choices/.

Instagram

 • Facebook Insights
  Za pośrednictwem Facebook Insights, usługi świadczonej przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, Facebook zapisuje adres IP użytkownika i inne informacje, które są dostępne w komputerze użytkownika w formie plików cookie. Informacje te służą do dostarczania danych statystycznych na temat korzystania z odpowiedniej strony. Bliższe informacje na ten temat są udostępniane przez serwis Facebook pod poniższym łączem:
  http://de-de.facebook.com/help/pages/insights
   
 • Google Analytics
  Google Analytics to usługa firmy Google Inc., Mountain View, Kalifornia, USA, która korzysta z plików cookie,
  które są zapisywane w komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez użytkownika z naszej obecności online w mediach społecznościowych. Informacje wygenerowane przez plik cookie na temat korzystania przez użytkownika z serwisu Instagram są z reguły przesyłane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. Jeżeli na stronie internetowej jest włączona anonimizacja adresu IP przekazywanego przez plik cookie („anonimizacja IP”), Twój adres IP zostanie uprzednio skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer firmy Google w USA i dopiero tam skracany. Google wykorzysta te informacje, aby ocenić korzystanie z Instagrama i sporządzać raporty dotyczące korzystania z witryny. Na podstawie przetwarzanych danych mogą być przy tym tworzone spseudonimizowane profile użytkowania. Adres IP przekazany przez Google Analytics podczas korzystania nie zostanie połączony z innymi danymi Google.
  http://www.google.de/privacy.html

LinkedIn

 • Facebook Pixel
  LinkedIn korzysta z funkcji remarketingu „Facebook Pixel”, usługi firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Funkcja ta służy do prezentowania reklam opartych na zainteresowaniach („Facebook-Ads”) odwiedzającym witrynę internetową. W tym celu na tej witrynie internetowej został zaimplementowany tag remarketingowy Facebooka. Za pomocą tego tagu podczas odwiedzin strony internetowej nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Na serwer Facebooka są przy tym przesyłane informacje o tym, że użytkownik odwiedził tę witrynę internetową, a Facebook przypisuje te informacje do jego osobistego konta użytkownika Facebooka. 
  https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=search&sr=3&query=pixel
   
 • Nielsen NetRatings
  Nielsen NetRatings to dostarczana przez Nielsen GmbH, Lindwurmstrasse 10, 80634 Monachium usługa śledzenia w internecie, służąca do mierzenia i analizowania zachowań konsumentów. Użytkownik może sprzeciwić się gromadzeniu lub analizie swoich danych przez to narzędzie, pobierając lub ustawiając i zapisując plik cookie rezygnacji, dostępny pod następującym linkiem:
  http://www.nielsen.com/us/en/privacy-statement/digital-measurement.htm
   
 • AppNexus
  AppNexus jest dostarczany przez AppNexus Inc., 28 W 23rd Street, 4th floor, New York, NY – 10010, USA i jest narzędziem do analizy internetowej oraz reklam opartych na zainteresowaniach. Użytkownik może sprzeciwić się gromadzeniu lub analizie swoich danych przez to narzędzie.
  https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de
   
 • Eloqua Tracking
  Eloqua, usługa firmy Oracle Cor., 500 Oracle Parkway, M / S 5op7, Redwood Shores, CA 94065, umieszcza stały plik cookie na odpowiedniej stronie logowania, chyba że plik cookie Eloqua jest już obecny w urządzeniu użytkownika. Jeśli użytkownik korzystał już ze witryny internetowej, która używa usługi Eloqua, może już mieć plik cookie Eloqua. Plik cookie Eloqua może być używany do analizy korzystania ze stron w celu ich ulepszenia. Wiadomości e-mail wysyłane za pomocą Eloqua wykorzystują technologie śledzenia opisanego powyżej rodzaju. Jeśli chcesz całkowicie uniemożliwić korzystanie z technologii śledzenia Eloqua na swoim urządzeniu, możesz to zrobić na stronie rezygnacji Eloqua.
  Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w polityce prywatności firmy Eloqua.
  (https://www.oracle.com/marketingcloud/products/marketing-automation/index.html)

Xing

 • Dynatrace
  Dzięki Dynatrace, usłudze firmy Dynatrace LLC z siedzibą w Waltham, Massachusetts, USA, można uzyskać wgląd w działanie danej aplikacji internetowej oraz sposób nawigacji użytkowników w obrębie witryny internetowej. Dynatrace gromadzi dane, takie jak czasy W3C, kliknięcia przycisków, kliknięcia linków, błędy JavaScript, typy przeglądarek i regiony geograficzne. Dzięki temu można ulepszyć daną ofertę i rozwiązać problemy funkcjonalne. Dynatrace wykorzystuje w tym celu różne pliki cookie.
  Do polityki prywatności Dynatrace:
  www.dynatrace.com/company/trust-center/
   
 • Google Analytics i Google Conversion Trackings
  Google Analytics to usługa firmy Google Inc., Mountain View, Kalifornia, USA, która korzysta z plików cookie, które są zapisywane w komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez użytkownika z naszej obecności online w mediach społecznościowych. Informacje wygenerowane przez plik cookie na temat odwiedzin przez użytkownika naszej obecności online w mediach społecznościowych są z reguły przesyłane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. Jeżeli na stronie internetowej jest włączona anonimizacja adresu IP przekazywanego przez plik cookie („anonimizacja IP”), Twój adres IP zostanie uprzednio skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer firmy Google w USA i dopiero tam skracany. Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z naszej obecności online w mediach społecznościowych oraz do sporządzania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej. Na podstawie przetwarzanych danych mogą być przy tym tworzone spseudonimizowane profile użytkowania. Adres IP przekazany przez Google Analytics podczas korzystania nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

  Bliższe informacje na temat ochrony danych można znaleźć tutaj http://www.google.de/privacy.html
   
 • Adobe Marketing Cloud
  Adobe Marketing Cloud umożliwia analizę przepływów odwiedzających witryny internetowe. Usługa ta jest obsługiwana przez Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia. Analizy pozwalają na analizę przepływu odwiedzających. Zachowanie użytkownika jest prezentowane w sposób, który umożliwia przegląd aktywności online użytkowników na platformach mediów społecznościowych. W tym celu Adobe Marketing Cloud wykorzystuje pliki cookie, które są zapisywane w komputerze użytkownika i umożliwiają w ten sposób analizę sposobu korzystania użytkownika z witryny internetowej. Jeśli zebrane przez plik cookie informacje na temat korzystania z witryny internetowej są przesyłane za pośrednictwem strony na serwer Adobe, ustawienia zapewniają, że adres IP jest anonimizowany przed geolokalizacją i zastępowany ogólnym adresem IP przed jego zapisaniem.
  http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html
   
 • Facebook Pixel
  Xing korzysta z funkcji remarketingu „Facebook Pixel”, usługi firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Funkcja ta służy do prezentowania reklam opartych na zainteresowaniach („Facebook-Ads”) odwiedzającym witrynę internetową. W tym celu na tej witrynie internetowej został zaimplementowany tag remarketingowy Facebooka. Za pomocą tego tagu podczas odwiedzin strony internetowej nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Na serwer Facebooka są przy tym przesyłane informacje o tym, że użytkownik odwiedził tę witrynę internetową, a Facebook przypisuje te informacje do jego osobistego konta użytkownika Facebooka.
  https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=search&sr=3&query=pixel
   
 • comScore
  W serwisie Xing informacje o użytkowaniu są również gromadzone i przechowywane anonimowo za pomocą metody comScore, usługi świadczonej przez comScore Inc z Reston, Virginia, USA. W strony internetowe wbudowany jest przy tym mały plik graficzny lub JavaScript, do którego można uzyskać dostęp w celu pomiaru ilości wejść, np. za pomocą plików cookie. Ponadto na stronach internetowych jest rejestrowane wykorzystanie dźwięku i obrazu w odtwarzaczu. W żadnym wypadku uzyskane dane nie mogą być wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę internetową. Zebrane dane służą wyłącznie do ulepszania oferty. Dlatego też wszystkie adresy IP są zapisywane tylko w formie zanonimizowanej. Nie ma miejsca inne wykorzystanie ani przekazywanie osobom trzecim.
  https://www.comscore.com/ger/Ueber-Uns/Datenschutzerklaerung
   

10. Wtyczki w sieciach społecznościowych
Nasza strona internetowa wykorzystuje przyciski sieci społecznościowych

 • facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
 • Twitter, Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
 • Instagram, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia
 • YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066, USA
 • Xing, XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Niemcy
 • LinkedIn, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA

Przyciski te są oznaczone logo danej sieci społecznościowej. Nie chodzi przy tym jednakże o zwykłe wtyczki społecznościowe, lecz o przyciski z zapisanymi łączami. Przyciski muszą być aktywowane przez użytkownika (klikane) oddzielnie za pomocą kliknięcia. Dopóki przyciski te nie zostaną kliknięte, żadne dane nie są przesyłane do sieci społecznościowych. Dopiero po kliknięciu przycisków, a tym samym wyrażeniu zgody na komunikację z serwerami sieci społecznościowej, przyciski stają się aktywne i jest nawiązywane połączenie.

Po kliknięciu przycisk odpowiada tzw. wtyczce udostępniania. Informacje o odwiedzanej stronie są udostępniane w sieci społecznościowej, którą można udostępniać swoim kontaktom w sieci społecznościowej. W celu udostępniania informacji konieczne jest zalogowanie. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany, następuje przejście na stronę logowania do sieci społecznościowej, w którą kliknął i nie będzie już na stronach www.rea-jet.com.

W wyniku aktywacji przycisku sieci społecznościowe otrzymują między innymi informacje o tym, że i kiedy użytkownik odwiedził odpowiednią stronę naszej witryny, a także jego adres IP, informacje o używanej przeglądarce i ustawieniach językowych. Jeśli klikniesz przycisk, Twoje kliknięcie zostanie przesłane do sieci społecznościowej i wykorzystane zgodnie z jej wytycznymi dotyczącymi wykorzystania danych.

Gdy przycisk zostanie aktywowany, nie mamy wpływu na gromadzone dane i operacje przetwarzania danych i nie ponosimy odpowiedzialności za to przetwarzanie danych, a w związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności w rozumieniu RODO. Nie mamy również wiedzy na temat pełnego zakresu gromadzenia danych, ich podstawy prawnej, celów i okresów przechowywania. Dlatego też udostępnione tutaj informacje mogą nie być z konieczności kompletne.

Dane są przekazywane niezależnie od tego, czy użytkownik faktycznie posiada konto u dostawcy lub też czy jest tam zalogowany. Jeśli jest zalogowany u dostawcy, jego dane zostaną przypisane bezpośrednio do jego konta. Dostawcy mogą również używać do śledzenia plików cookie w komputerze użytkownika.

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, dostawca przechowuje te dane w profilach użytkowania, które wykorzystuje do reklamy, badań rynku i/lub projektowania swojej witryny internetowej odpowiednio do potrzeb. Taka analiza jest przeprowadzana w szczególności (również w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu wyświetlania reklam dostosowanych do potrzeb oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twoich aktywnościach na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników. Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, należy zwrócić się do danego dostawcy usług.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez odpowiednią sieć społecznościową, a także związane z tym prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w informacjach

Jeśli nie chcesz, aby serwis społecznościowy otrzymywał dane o Tobie, nie należy klikać przycisku.

11. Bezpieczeństwo danych
W REA Elektronik Zp. z.o.o. dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w centrach danych i komputerach, które są chronione za pomocą technologii bezpieczeństwa i są zgodne ze standardami branżowymi (np. zapory ogniowe, ochrona hasłem, kontrola dostępu itp.). Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak długo jest to konieczne do celów, dla których zostały pozyskane lub w celu spełnienia wymogów prawnych dotyczących sprawozdawczości lub przechowywania dokumentów.

12. Ochrona danych i strony internetowe osób trzecich
Witryna internetowa może niekiedy zawierać łącza do i ze stron internetowych osób trzecich. Jeśli klikniesz link do jednej z tych witryn, pamiętaj, że te witryny podlegają własnym przepisom o ochronie danych i że nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności ani gwarancji za warunki ochrony danych stron trzecich.

13. Zwykłe terminy usunięcia danych
Ustawodawca określił szeroki zakres okresów przechowywania i obowiązków. Po upływie tych terminów odpowiednie dane zostaną rutynowo usunięte. O ile nie ma to wpływu na dane, zostaną one usunięte lub zanonimizowane, jeśli cele wymienione w niniejszej polityce prywatności przestaną obowiązywać. O ile niniejsza polityka prywatności nie zawiera innych, odmiennych postanowień dotyczących przechowywania danych, zebrane przez nas dane będą przez nas przechowywane tak długo, jak długo jest to konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone.

Dalsze przetwarzanie lub wykorzystywanie danych osobowych odbywa się z reguły tylko wtedy, jeśli zezwala na to przepis prawa lub jeśli została wyrażona zgoda na przetwarzanie lub wykorzystanie danych. W przypadku dalszego przetwarzania w celach innych niż te, dla których dane zostały pierwotnie zgromadzone, poinformujemy Cię o tych innych celach przed dalszym przetwarzaniem i przekażemy dalsze istotne informacje. 

14. Zmiany dotyczące niniejszych postanowień o ochronie danych
Zastrzegamy sobie prawo zmiany w każdym czasie niniejszych postanowień o ochronie danych ze skutkiem na przyszłość. Aktualna każdorazowo wersja jest dostępna na stronie internetowej. Prosimy o regularne odwiedzanie strony internetowej i zapoznanie się z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Stan: Móc 2022

15. Zapytania dotyczące ochrony danych
REA Elektronik Zp. z.o.o.
info(at)reajet.pl

 


contact
+48 65 511 44 70

Masz pytania? Chętnie do Ciebie oddzwonimy.

* Pole obowiązkowe